Opleidingscurriculum

Aandacht voor de rol van taal bij het leren kan op verschillende plekken in het curriculum aandacht krijgen, met als bestanddelen achtergrondkennis, vertalingen naar praktijk van lesvoorbereiding en lesuitvoering. Door de jaren heen kunnen hier expliciete  onderdelen aan gewijd worden, danwel ingebouwd in andere cursusonderdelen.  Hoe dat gebeurt, hangt samen met het vakgebied, de sector, wellicht ook de regio. UIteindelijk is het nodig  om 'taalontwikkelend lesgeven' expliciet op te nemen in de eindtermen (exameneisen, beroepsprofiel) van de opleiding en aan te geven hoe die doelen bereikt en getoetst worden.

We noemen een aantal mogelijkheden:

  • Een aparte module of cursus geven die geheel is gewijd aan taalgericht vakonderwijs of taalontwikkelend lesgeven. Waarom is deze didactiek wenselijk? Wat zijn de kenmerken? Hoe raakt dit verschillende vakgebieden? Wat gebeurt er in taalonderwijs op stagescholen? Dergelijke vragen kunnen worden beantwoord.
  • Binnen de vakdidactische programmaonderdelen waar mogelijk het idee van 'taalontwikkelend lesgeven' integreren. Zo wordt het mogelijk de talige kenmerken van vakken uit te diepen. Wat doen we met taal in dit vak, hoe is taalgericht vakonderwijs te verbinden met onze vakdidactiek? Hier vindt u een voorbeeld vanuit de Fontys Pabo Den Bosch en de Nieuwste Pabo Heerlen.
  • Binnen de thematische of algemeen onderwijskundige programmaonderdelen 'taalontwikkelend lesgeven' opnemen.
  • In het beroepsvoorbereidend deel van de opleiding (stage) 'taalontwikkelend lesgeven' als aandachtspunt c.q. beoordelingscriterium opnemen.